Εδώ και τρείς δεκαετίες, το ινστιτούτο σπουδών ΚΥΚΛΟΣ συντελεί στην επιτυχία των μαθητών. Αρωγός των προσπαθειών τους στο ταξίδι της γνώσης, παρέχει την υποστήριξη του σε κάθε επίπεδο και εκπαιδευτικό αντικείμενο μέσω της εξειδίκευσης! Με επίκεντρο τον μαθητή και την προσπάθειά του, με στοχευμένη κι έμπειρη προετοιμασία σε ομοιογενή τμήματα διαβαθμισμένης κατάταξης, ο ΚΥΚΛΟΣ θέτει ως μοναδικό αντικείμενο και στόχο του την ανέλιξη του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Χάρη στον προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα ύλης που ακολουθείται, με έλεγχο εξέλιξης και προόδου, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα μέσα σε ευέλικτα τμήματα να αναδείξουν τις ικανότητές τους. Πρωταρχικό μέλημα μας ήταν, είναι και θα είναι όχι η βαθμοθηρία, αλλά η ολοκληρωμένη πνευματική ενδυνάμωση των μαθητών μας. Γνωρίζοντας τα οφέλη της δια βίου εκπαίδευσης, ο ΚΥΚΛΟΣ στηρίζει και προωθεί τη φιλομάθεια τόσο ενδοσχολικά, όσο και εξωσχολικά.

Γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι του ΚΥΚΛΟΥ

  • Γενική και με εκσυγχρονισμένη μεθοδολογία κατάρτιση και εκπαίδευση των μαθητών
  • Ειδική προετοιμασία για εξετάσεις κλειδιά της σχολικής εκπαίδευσης
    (M-Zug, Quali, M10, Εισαγωγικές εξετάσεις στα Α.Ε.Ι.)
  • Ενισχυτική διδασκαλία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

Συνεπώς παρέχεται στους μαθητές μας μια συνολική εκπαίδευση, η οποία επιτρέπει στον τελειόφοιτο της Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ να εισέλθει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δίχως να υστερεί σε γνώσεις και ικανότητες εν συγκρίσει με συνομηλίκους του στην ελληνόγλωσση ή γερμανόγλωσση εκπαίδευση

Ειδικοί παιδαγωγικοί στόχοι του ΚΥΚΛΟΥ

Μαθητές που φοιτούν κοντά μας από τη Δ’ Δημοτικού, μέχρι το απολυτήριο του Λυκείου, μπορούν να επιτύχουν:

  • Εισαγωγή του μαθητή σε Α.Ε.Ι. επιλογής του στην Ελλάδα με δυνατότητα μεταγραφής του σε ορισμένα Πανεπιστήμια της Γερμανίας
  • Απόκτηση του πτυχίου F.C.E. (LOWER) και PROFICIENCY στην αγγλική γλώσσα
  • Απόκτηση του Kleines Deutsches Sprachdiplom στη γερμανική γλώσσα