Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Grundschule

Weiterführende Schulen

Cambridge

Das FCE (First Certificate in English) der Universität Cambridge entspricht dem Niveau B2

Das CPE (Certificate of Proficiency in English) der Universität Cambridge entspricht dem Niveau C2

Michigan

Das ECCE (Examination for the Certificate in Competency in English) der Universität Michigan entspricht dem Niveau B2

Das ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) der Universität Michigan entspricht dem Niveau C2